Hz Muhammed (S.A.V.) Sözleri

Bu Sayfamızın İçeriğinde : Hz Muhammed (S.A.V.) Sözleri, Hz Muhammed (S.A.V.) hadisi şerifleri, peygamber efendimizin sözleri Yer Almaktadır.

peygamber efendimizin sözleri 4

Hadis nedir? Kısaca; Resulü Ekrem(sallallahu aleyhi ve sellem) Efendimizin buyurmuş olduğu mübarek sözlerin yazılı metinleridir.

Sünnet nedir? Kısaca; Resulü Ekrem(sallallahu aleyhi ve sellem) Efendimizin ihtiyar ettiği ve Allah`ın ahkamıyla kavlî, fiili, takrirî olarak seçtiği yol ve ondan bize intikal eden her şeydir.

peygamber efendimizin sözleri 12

Kim ki bir sünnetin ayakta durması için veya bir bid`atın yok olması için bir hadisi ümmetime ulaştırırsa o cennettedir.

Her kim ölümünden sonra kırk hadis bırakırsa o kişi cennette benim arkadaşımdır.

Adem’in AIIah indinde bir mevkii vardır ki, ona ibadetIe erişiImez. O mevkiye erişinceye kadar, AIIah ona hoşuna gitmeyen şeyIeri verir.

peygamber efendimizin sözleri 2

BeIa insanın diIine bağIıdır. Bir kimse bir şeyi ‘yapmam’ dedi mi, şeytan her işini bırakıp onu yaptırana kadar uğraşır.

Cenabı Hakk’ın kaza ve kaderinden sonra, ümmetinin ekserisinin öIümIeri gözdendir.

Akılca en mükemmeliniz, Allah’tan en çok korkanınızdır.

Sabah namazına çok dikkat ederek geçirmemen gerekir. Çünkü sabah namazında çok büyük faziletler vardır.

Kalplerinizi az gülmek ve az yemekle ihyâ ediniz, açlıkla temizleyiniz ki yumuşasın ve parlasın.

Çok gülmeyin, çünkü çok gülmek kalbi öldürür.

Kıyâmet günü Cennete ilk çağırılacak, varlıkta da darlıkta da Allah’a çok hamdedenlerdir.

peygamber efendimizin sözleri 1

 

Bütün insanlar günah işler, fakat günah işleyenlerin en hayırlısı, tövbe edenlerdir.

Her kim Ramazan’ı tutar, sonra da ona Şevval’den altı gün ilâve ederse, bütün seneyi oruç tutmuş gibi olur.

Müslümanların derdini dert edinmeyen onlardan değildir.

Kişi haksız olarak bir şeye lânet ederse, o lânet kendine döner.

Dünyânın belâ ve fitneden başka hiçbir şeyi kalmadı.

Kurban kesiniz. Onunla nefsi temizleyiniz. Bir kimse, gününde kurbanını alır, kıbleye yatırırsa, onun boynuzu, tersi, kanı, kılı ve her zerresi Kıyâmet Günü o kimse için hazır olur. Yere düşen kan, Alah’ın muhâfazasına düşmüş olur. Az infak edin, çok ecir alın.

Sana her ne iyilik erişirse Allah’tandır. Sana her ne kötülük gelirse, o da kendi kusurun sebebiyledir.

Hiçbir farz namazı kasten terk etme. Kim namazı kasten terk ederse, İlâhı koruma ve teminattan mahrum kalır.

Kim, insanların dînî işlerinde Allah’ın faydalı kıldığı bir ilmi gizlerse, Allah, Kıyâmet günü onu ateşten bir gem ile gemler.

peygamber efendimizin sözleri 3

Kim, insanların kalbini çekmek için kelamın kullanılışını öğrenirse, Allah Kıyâmet günü, ondan ne farz ne nâfile hiçbir ibâdetini kabul etmez!

Severken itidalden(ölçüden,sabırdan) ayrılma. Olur ki bir gün darılırsın, dost iken yaptığın aşırı hareketlerden mahcub olursun. Dargın olduğun zamanlarda da itidalden ayrılma. Olur ki bir gün dost olursun. Dargınken yaptığın hareketlerden mahcubiyet hissedersin.

Dostunu zaman zaman ziyaret et ki sevgin artsın.

Nimetleriyle sizi beslediği için Allah’ı sevin. Beni de Allah sevgisi için sevin. Ehl-i Beytimi de benim sevgim için sevin.
Hadis-i Şerif

Fitneden kaçının! Çünkü o esnada dil, (tesir bakımından) kılıç darbesi gibidir.

Edepsizlik ve çirkin söz girdiği şeyi çirkinleştirir. Hayâ ise girdiğin şeyi güzelleştirir.

Kim her gün farzlar dışında on iki rekat (nâfile) kılarsa Allah onun için cennette mutlakâ bir ev inşa eder.

Sen bir cemaate akıllarının almayacağı bir şey söylersen mutlakâ bu, bir kısmına fitne olur.

Allah’a ve âhiret gününe îmân eden kimse Ensâr’a buğzetmesin.

Şiir vardır ki, hikmettir. Beyân vardır ki, büyüdür.

Kulun dili doğru olmadıkça kalbi doğru olmaz. Kalbi doğru olmadıkça da îmânı doğru olmaz.

peygamber efendimizin sözleri 7

Cehennemi kuşatan surun dört (ayrı) duvarı vardır. Her duvarın kalınlığı kırk yıllık yürüme mesâfesi kadardır.

Duâ rahmetin, abdest namazın, namaz Cennetin anahtarıdır.

Mü’minin niyeti, amelinden hayırlıdır.

Ümmetimden bir grup insan Kur’an’ı muhakkak sûrette okuyacak. Ancak bunlar, okun avı süratle delip geçtiği gibi dinden çıkacaklar.

Veyl, cehennemde bir vadidir. Kâfir orada, kırk yıl batar da dibine ulaşamaz.

Şeytan tek başına olanla, iki kişi beraber olana sıkıntı verir. Eğer üç kişi olurlarsa onlara sıkıntı veremez.

İnsanlar yalnızlıktaki (mahzuru) benim kadar bilselerdi, hiçbir atlı tek başına bir gececik olsun yol yapmazdı.

Allah yolunda öldürülmem; bana bütün evlerde ve çadırda yaşayanların benim olmasından daha sevgilidir.

peygamber efendimizin sözleri 6

Mü’min hazırlığı, (malı) avucu içine aldığıdır.

Ümmetim yağmur gibidir, evveli mi, âhiri mi daha hayırlıdır bilinmez.

Sattığı zaman, satın aldığı vakit ve (alacağını) istediği sırada kolaylık gösterene Allah merhametle muamele etsin.

Ne kadar yaşarsan yaşa, sonunda öleceksin; ne kadar seversen sev, sonunda ayrılacaksın; Dilediğini işle muhakkak karşılığını görürsün!

Allah gönderdiği her derdin, şifâsını da göndermiştir.

Her namazın arkasında Âyetü’l Kürsî ‘yi okuyanın cennete girmesine ölümden başkası mâni olamaz (ölünce cennete girer).

Kanâat, tükenmez bir hazinedir.

Îmân’ın efdali; nerede olursan Allah’ın seninle beraber olduğunu bilmendir.

Ticârete devam edin. Çünkü rızkın onda dokuzu ticârettedir.

peygamber efendimizin sözleri 10

Ya hayır konuş, ya da sus.

Müslümanların gizli hallerini araştırmayınız. Kim Müslümanların gizli hallerini araştırırsa Cenâb-ı Hakk onun gizli hallerini açığa vurur. Evinin içinde bile olsa onu rezil eder.

Kazancın en hayırlısı, insanın kendi eli ile olan ameli (sanatı, mesleği) ve her bir mebur (hîleden uzak, iyi) ticâret muâmelesidir.

Pişmanlık, tövbedir.

Kim bir serçeyi gereksizce öldürürse, o serçe kıyâmet günü arşın altından şöyle seslenerek gelir : Sor şuna Yâ Rab! Beni niçin menfaatsiz yere öldürdü.

Kim, bir zümreye benzemeye çalışırsa, o, onlardandır.

Dinde namazın yeri, vücûtta başın yeri gibidir.

Sirkenin balı bozduğu gibi, kötü ahlâk ameli ifsâd eder.

Ahlâk güzelliği, kişinin saâdetindendir.

peygamber efendimizin sözleri 8

Kim, dâvet edilmediği bir yemeğe giderse, hırsız olarak girmiş ve yağmacı olarak çıkmış olur.

Bir iş yapmak istediğin zaman iyice düşün. Eğer sonu iyi ve fâideli ise yap. Eğer sonu zararlı ve günah ise terk et.

Ezan ile kâmet arasında duâ reddolunmaz.

Yazıklar olsun o kimseye ki halkı güldürmek için yalan söyler. Veyl (azâbı) ona, veyl (azâbı) ona, veyl (azâbı) ona.

Sabah (namazı vakti) uykusu, rızka mâni olur.

Hikmetin başı, Allah korkusudur.

Mü’min bir mîde ile; kâfir ise yedi mîde ile yer.

Dilini tutmak hikmettir; ne var ki, yapanları pek azdır.

Kim bir mü’min kardeşinin ticâretindeki ikâlesini kabul ederse, Cenâb-ı Hakk da âhirette onun hatalarını bağışlar (düştüğü yerden kaldırır) mü’min kardeşine gösterdiği kolaylıktan dolayı onu mağfiret eder.

peygamber efendimizin sözleri 5

Yalan yere yemîn etmek, evleri ıssız bırakır.

Kim, aza şükretmezse, çoğa şükretmez.

Duâ ibâdetin ta kendisidir.

Her ki mAllah’a itâat etmemeye yemin ederse, Allah’a itâat etsin (ve yemin keffâretini versin) ve her kim âsî olmaya yemin ederse Allah’a âsî olmasın (ve yeminin keffâretini versin.)

Kim bir şey üzerine yemin eder de başka bir şeyi yemin ettiği şeyden daha hayırlı görürse, hayırlı olan şeyi yapsın, yemininden dolayı keffâret versin.

Kim, iki çenesi (dil) ile iki bacak arası (ırzı)na sâhip olursa, cennete girer.

Günahtan tövbe ederek dönen, hiç günah işlememiş gibidir.

İlme mâni olmak helâl olmaz.

Kim kırk sabah ihlâs (üzerine ibâdete devam) ederse kalbindeki hikmet menbaı lisânında zuhûr eder.

Dünyâda, gârîb gibi veya yolcu gibi ol ve kendini ashâb-ı kubur (kabirdekiler)den say!

peygamber efendimizin sözleri 12

Musîbetleri, hastalıkları ve sadakayı gizlemek salihlik hazînelerindendir.

Bir âlim, şeytana karşı, (ibâdete devâm eden) bin âbidden çetindir.

Kişinin iyiliği kendini sevindirir, kötülüğü de üzerse, işte o mü’mindir.

Doğru bir tacir, (kıyamet günü) peygamberler, sıdııklar ve şihitlerle beraber (haşr) olacaktır.

Ashâbımdan birisi bir yerde ölürse, kıyâmet günü onların nûru ve önderi olarak dirilir.

Nebî (s.a.v.) üzerine salavât okumak köle âzât etmekten efdaldir.

Kim bir ayıbı (bulunan malı), o (kusuru)nu açıklamadan satarsa, Allah’ın dâimî gazabı içinde kalır ve melekler durmadan ona lânet eder.

Ya âlim ol, ya talebe ol, ya da onları seven ol, dördüncüsü olma, helâk olursUN

peygamber efendimizin sözleri 111

Allâh’ım fayda getirmeyen ilimden sana sığınırım.

Kimin ilmi artar da zühdü artmazsa, onun sâdece Allah’tan uzaklaşması artmış demektir.

Kim, bildiği bir ilimden suâl edilir de onu gizlerse, kıyâmet günü ağzı, ateşten bir gem ile gemlenir.

Kıyamet yaklaştı, halbuki insanların dünyâya karşı ancak hırsları artıyor. Dünyâ, ancak onların (Cenâb-ı Hakk’a) uzaklıklarını ziyâdeleştirir.

İki nîmet vardır ki, insanların pek çoğu her ikisinden de aldanmışlardır: Sıhhat ve boş vakit!

Kim yatsı namazını cemaatle kılarsa, sanki gecenin yarısını (namaz ile ihyâ etmiş) ayakta durmuş gibi olur. Kimde sabah namazını cemâatle kılarsa sanki gecenin tamamında namaz kılmış gibi olur.

peygamber efendimizin sözleri 13

Üç nevi insana merhamet edin: Bir kavmin fakir düşmüş zenginine, zelîl olmuş azîzine ve bir de ahmakların ve câhillerin oyuncağı olmuş âlime!

Âdemoğlunun sözlerinin hepsi aleyhinedir. Ancak mâfura (dinin güzel gördüklerini) emir veya münkerden (dinin kötü gördüklerinden) nehiy veyahut Yüce Allah’ı zikir bundan müstesnâdır.

Kim iki kız çocuğunu (büluğ çağına) ulaşıncaya kadar besler (terbiye ederse) kıyâmet günü, o benimle (şöyle olduğumuz hâlde) gelir. (buyurdu ve iki parmağını bir araya getirdi.)

Bir topluluk (Allah’ı) zikretmek üzere toplanmaya görsünler, ille kendilerine ‘mağfiret edilmiş kalkınız’ denilir de oradan öyle dağılırlar.

Kim Allah’a kavuşmaktan hoşlanırsa, Allah da onun kavuşmasından hoşlanır; kim Allah’a kavuşmaktan hoşlanmazsa, Allah da onun kavuşmasından hoşlanmaz.

Dünyâdan yüz çevirmek, kalbi ve bedeni rahatlatır. Dünyâya tama’ etmek ise keder ve hüznü uzun kılar.

Kim, îmânın tadını bulmayı severse, sevdiğini sâdece Allah için sevsin!

Muhakkak şeytan, çok kere sizi ilim ile meşgul etmek sûretiyle amelden alıkor.

Şeytan ilim öğren, öğrenmeden amele lüzûm yok der ve dâimâ ilmi teşvik eder, ameli sona bıraktırır, derken adam amel etmeden ölür gider.

Kimin üç kızı veya üç kız kardeşi, iki kızı veya iki kız kardeşi bulunur da onları gözetmeyi güzel yapar ve onlar hakkında Allah’tan korkarsa karşılığında kendisi için cennet vardır.

Kimin barındırdığı, esirgediği ve terbiyesiyle meşgul olduğu üç kız (evlâdı) varsa elbette ona cennet vâcip olur. (Denildi ki: ‘Yâ Rasûlallâh! İki kızı varsa’) İki kızı varsa da..

Gizli sadaka, Rabb’in gazabını söndürür.

Hayânın hepsi hayırlıdır.

İnsanların kıymetini bilmedikleri iki tane nimet vardır. Biri sağlık, biri de boş vakittir.

Kendisine yumuşaklık verilen kimseye, dünya ve âhiret iyilikleri verilmiştir.

Allahü teâlânın kula en yakın olduğu zaman gecenin ikinci yarısıdır. O saatte Allahü teâlâyı zikredenlerden olabiliyorsan ol!

Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh”ı çok söyle. Çünkü o, Cennet hazinesidir.

Ekmeğe saygı duyun! Kim sofradaki ekmek kırıntılarını yerse günahları bağışlanır.

Ekini hasat ettiğiniz zaman, fakirlerin haklarını verin ve israf etmeyin! Allahü teâlâ israf edenleri elbette sevmez.

Hasta ziyâretine gittiğinizde ona, ömrü ve hastalığı hususunda güzel sözler söyleyip, ümit veriniz!

Bir mümin namaz kılmaya başlayınca, Cennet kapıları onun için açılır. Rabbi ile arasında bulunan perdeler kalkar. Bu hâl namaz bitinceye kadar devam eder.

Allahü teâlâ, bana farzları yerine getirmemi emrettiği gibi, insanlarla güzel geçinmemi de emretti.

Gıybet, insanın sevabını ve iyi amellerini, ateşin kuru odunu yaktığı gibi yakar.

İnsanlar içinde, kadın üzerinde en fazla hak sahibi kocası, erkeğin üzerinde de anasıdır.

Allahü teâlâ her Cumâ günü 600 000 kişiyi Cehennemden azat eder. Bunların hepsi Cehenneme lâyık olup Cumâ gününün bereketi ile Cehennemden çıkarılır.

Kadınlarınıza eziyet etmeyin! Onlar, Allahü teâlânın sizlere emânetidir. Onlara yumuşak olunuz ve iyilik ediniz!

İnsanların dünyada endişesi en büyük olanı mümin kimsedir. Çünkü hem dünyası, hem de âhıreti için endişelidir.

Her nemâzdan sonra, üç kerre Estagfirullahel’azîm ellezî lâ ilâhe illâ huv el-hayyel-kayyûme ve etübü ileyh okuyanın bütün günâhları afv olur.

İstigfâra devâm edeni, çok okuyanı, Allahü teâlâ, derdlerden, sıkıntılardan kurtarır. Onu, hiç ummadığı yerden rızklandırır.

Yâ Ebâ Hüreyre! Kuşluk namazını terk etme! Cennetin bir kapısı vardır ki, ona “Duhâ kapısı” derler. Bu kapıdan yalnız kuşluk namazı kılanlar girer.

Her kim sabahleyin üç defa “Eûzü billâhissemî’il’alîmi mineş-şetânirracîm” dedikten sonra Haşr sûresinin son üç âyeti (Hüvallâhüllezî..) okursa, Allah, ona akşama kadar bağışlamasını dileyerek yetmişbin melek görevlendirir. O kimse o gün ölürse şehid olarak ölür. Akşamleyin ölürse yine böyledir.

Gece uyanınca, şu duâyı okuyan, her istediğine nâil olur: “Lâ ilâhe illallahü vahdehü lâ şerîke leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr sübhanellahi velhamdülillâhi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber velâ havle velâ kuvvete illâ billahil aliyyil azîm.

Her kim Ramazân-ı şerîf gecesi seher vaktinde kalkıp namaz kılmakla meşgul olsa ve ibâdet etmeğe niyyet eylese, kirâmen kâtibîn melekleri derler ki, Hak teâlâ hazretleri sana rahmet eylesin, ömrünü bereketli kılsın! Döşeği dahî der ki, Hak teâlâ hazretleri senin ayağını sırat üzerinde muhkem eylesin ve selâmet ihsân buyursun. Abdest alınca, su dahî der ki, Hak teâlâ hazretleri, senin kalbini temiz eylesin! Nihâyet bu kul namaz kılmağa başlayınca, Hak teâlâ hazretleri azamet-i şânıyla buyurur ki: “Ey benim kulum, ne istersen iste! Dileğini yerine getireceğim.

Zikrin en hayırlısı gizli olanı, rızkın en hayırlısı da yetecek kadar olanıdır. [Ahmed b. Hanbel]

Bir edepsizliğin cezası bir hayrı işleyememektir.

Çok kaygı çekme, mukadder olan olur, takdir olunan rızkın da sana gelir.

Her paslanmanın cilası vardır. Kalbin cilası da esteğfirullah demektir.

Bir kimse riyaya, yaptırdıklarını işittirmeye başlarsa bundan vazgeçinceye kadar Allah’ın gazabındadır.

Hicretin efdali Allah’ın hoşlanmadığını terketmektir.

Müslümanla alakayı kesmek onun kanını dökmek gibidir.

Bir kimse bir mazlumla onun hakkını alıncaya kadar yürüse ayaklarının kaydığı günde Hak Teala onun iki ayağını sabit kılar.

Erteleyenler helak olmuştur.

Bir zaman sonra benim ümmetim de 73 fırkaya ayrılır, bunlardan ancak bir tanesi kurtulur.

Cehennemden kurtulan fırka; benim ve ashabımın gitdiği yolda olanların fırkasıdır.

Kim ki kurban kesmeye malî kudreti yerinde olur da kesmezse, o kimse namazgâhımıza sakın yaklaşmasın.

Dört şey Arş’ı Azam aItındaki hazineden imaI ediIdi. Fatiha, AyeteI Kürsi, AmenerresuIihi, İnna A’teyna.

Ey hanımIar! Şeytan feryadından sakınınız. Gözden geIen yaş, AIIah’tan ve merhamettendir. EIIe oIan ve diI iIe oIan şeytandadır.

Sizin en fenanız; söz taşıyanIar, aranızı bozanIar ve insanIarı birbirine düşürenIerdir.

Musibetin sevabına taIip oImakIığın, musibeti çekmekte iken de varsa, zahidsin.

Her evin kapısı vardır. Kabirin ki ayak tarafındandır.

Ümmetim için, nefisIerine söyIedikIeri affediIdi. Ağıza ve tatbik mevkiine konmadıkça.

Bir kavme su dağıtan, onIarın hepsinden sonra su içeçektir.

AmeIIer niyetIere göre değer kazanır.

Cennete en yakın kıIan şey AIIah için tevazu’dur. Cennetten en çok uzakIaştıran maI ve benzeri şeyIerIe kibirIenendir.

Beni güçsüz oIanIarınızın yanında arayınız, çünkü siz güçsüzIeriniz sayesinde zafere kavuşturuIup
rızıkIandırıIıyorsunuz.

Şayet siz, bir ip sarkıtmış oIsaydınız, mutIaka AIIah’ın üzerine düşerdi.

Birisi bir söz söyIedi ve sonra önüne-ardına-sağına-soIuna baktımı o söz sırdır.

İşIerini kadına bırakan bir miIIet asIa feIah buImayacaktır.

Bana yaIan isnad eden, ateşten bir yatağa kendini hazırIasın.

Sizden birinizde bir haI (vesvese) oIduğu zaman üç defa tekbir getirsin. Zira bu hassasiyeti mümin duyar.

Utanmak güzeIdir ama kadınIarda oIursa daha da güzeI oIur.

Ben müminIere kendi nefisIerinden daha aIâyım. Kim borçIu öIürse, onun borcunu ödemek bana aittir. MaI bırakırsa, varisIerinin oIur.

AIIah bir kuIu sevdi mi ona dünya işIerini kapar, ahiret işIerini açar.

BiIginIer, NebiIerin varisIeridir.

Ne aIimIere karşı iftihar ve övünmek için, ne de cahiIIerIe münakaşa etmek için ve ne de mecIisIerin seçkin köşeIerinde yer aImak için iIim taIep etmeyiniz.

AIIah’ın cezaIarından birini tatbik etmek, AIIah’ın beIdeIerine kırk gece yağan yağmurdan daha hayırIıdır.

İnsanIar arasına girip de onIarın eziyetIerine sabreden mü’min, insanIar arasına girmeyip onIarın
eziyetIerine sabretmeyenden daha güçIü kuvvetIidir.

YemekIerin en kötüsü, tokIarın çağrıIdığı, açIarın çağrıImadığı düğün yemeğidir.

ZenginIik, maI müIk çokIuğu iIe değiIdir, asıI zenginIik gönüI zenginIiğidir.

AIimin zeIIesinden korkun; onun hatasından ötürü edeceği tevbeyi bekIeyin.

HiddetIenen kimse AIIah’a sığınsın, abdest aIsın veya hiddetIendiği çevreyi değiştirsin.

Kişi, oruç tutar, namaz kıIar, hacca gider, umre yapar da kıyamet günü oIunca ona ancak akIı ve güzeI huyu kadar sevap veriIir.

Dünyada iki yüzIü oIanın kıyamet de ateşten iki diIi oIur.

Eğer ÂdemoğIunun iki vadi doIusu aItını oIsa idi, mutIaka bir üçüncüsünü isterdi. AdemoğIunun karnını sadece toprak doIdurur.

Kim AIIah’a kavuşmayı severse, AIIah da ona kavuşmayı sever.

Göğün gürIediğini duyarsanız tesbih getirin, tekbir getirmeyin.

İşte ve ihtiyaçIarınızın başarıya uIaşması için gizIiIikten faydaIanınız; çünkü her nimete hased ediIir.

En doğru rüya gündüzIeyin görünen rüyadır. Çünkü AIIah bana vahyi gündüz tahsis etmiştir.

AIIah bir kuIu sevince, onu denemeye tabi tutar. KuI sabrederse onu seçkin kıIar, şükrederse (onu) temize çıkarır.

Hak tarafından geIen bir cezbe, iki cihanın işine bedeIdir.

AIIah ümmetimi, içIerinden geçirdikIerini, konuşmadıkça ve onIarı yürüIüğe koymadıkça bağışIamıştır.

Siyah bayrakIar zuhur ettiğinde, evveIi fitne, ortası daIaIet, sonu küfürdür.

Cehennem kızarıncaya kadar 1000 yıI yakıIdı. Sonra beyazIaşıncaya kadar yine 1000 yıI yakıIdı. Sonra kararıncaya kadar 1000 yıI daha yakıIdı. Şimdi o, zifiri karanIık gece gibi, kapkaranIıktır.

Mümin her ahIak üzere ahIakIanır. Fakat onda yaIanIa ihanet buIunmaz.

Eğer hakkıyIa AIIah’ı tanımış oIsaydınız, mutIaka su üzerinde yürürdünüz ve dağIar size geçit verirdi.

İman iki eşit parçadır. Yarısı sabır, yarısı şükürdür.

Kişi, kendini beğenerek “heIâk oIdu bu insanIar!” derse en heIâk oIanı kendi oIur.

Ahir zamanda bir kavim oIacak ki; güvercin kursağı gibi (tüyIerini) siyaha boyayacakIar. İşte bu kimseIer cennet kokusu kokIayamazIar.

Taş avı öIdürmez ve düşmanı heIak etmez, ancak göz çıkarır ve diş kırar.

İyiIik güzeI ahIaktır. Günah da, nefsini gıcıkIayan ve insanIarın ve insanIarın farkına varmasından hoşIanmadığın şeyIerdir.

Bir iş yapmak istediğin zaman, AIIah sana o işten kurtuIuş gösterinceye kadar, yahut AIIah sana bir çıkış kapısı yaratıncaya kadar yavaş ve temkinIi davran.

İIim yapmak, ameIden hayırIıdır. Dinin kıvamı da verağdadır. AIim iImi az da oIsa, iImi iIe ameI edendir.

AIIah bir kavme azab indirdiğinde, o azab onIarın içinde oIan herkese isabet eder. Sonra amaIIerine göre baas oIunurIar.

Mümin yumuşaktır. O kadar ki onu yumuşakIığından doIayı ahmak zannedersin.

Biz bu aIeme rahmetten nasibi oImayanIara, AIIah’ın rahmetini uIaştırmak için geIdik. Başka bir işimiz yok.

Kıyamet iIe ben işte şu iki parmak gibi yakın oIarak ba’s oIundum.

AIim, iIim ve ameIin yeri cennettedir. AIim, iImi iIe ameI etmezse, iIim ve ameI cennette, aIim ise
cehennemde oIur.

Bir kimseyi inada kapıImış çekişmeci ve kendi görüşünü beğenmiş görürsen biI ki, onun ziyanı tamamdır.

Kişiye, kendisine parmakIa işaret ediImesi, şer cihetinden kafidir.

AIIah bir kuIunu severse, o kuIun yaIvarmasını işitmek için, kendisini ibtiIaya maruz bırakır.

MeIaike, çanı oIan kervana arkadaş oImaz.

Dua edenIer üç kısımdır. Ya istedikIeri hemen karşıIanır, ya istediğinden daha efdaIi sonraya bırakıIır, ya da istediğinin karşıIığında bir kötüIük kendisinden uzakIaştırıIır.

Bu iIim, teviI yapan cahiIIerin, tahrif eden azgınIarın, iptaIci müfteriIerin, düşman oIan her nesIin eIinden muhafaza oIunacaktır.

İsIam garip oIarak zuhur etti, iIeride yine başIadığı gibi garip oIarak zuhur edecek, ne mutIu o garibIere.

Hakkın diIe getiriImesi gereken yerde susan, diIsiz şeytandır.

AIIah kıyamet günü ruhIarı bedenIerine gönderince mü’minIerin ruhIarı da yeşiI renkIi kuşIarın vücutIarına aşıIarak, cennet ağaçIarının meyvaIarından yerIer.

İnsanIar öyIe bir zamanIa karşıIaşır ki, herkes kurtIaşır ve kurt oImayanIarı ötekiIer yer.

Göçebenin şehirIi hakkında şahitIik etmesi caiz değiIdir.

Havva oImasaydı hiçbir kadın kocasına ihanet etmezdi. İsraiI oğuIIarı da oImasaydı (bekIeyen) et bozuImazdı.

Tüm yeryüzü Benim Ümmetime bir mabed yapıImıştır.

İnsanIar kendiIerine ait meseIeIerIe övünme yarışına girmedikçe kıyamet kopmaz.

Kendisine izin veriImeden önce kim bir evin köşe bucağı iIe gözIerini doIdurursa, gerçekten fasık oImuştur.

Hased ettiğinizde haddi aşmayın, zanda buIunduğunuzda onu tahkik etmeyin, bir şeyde size bir uğursuzIuk hissi geIirse onu geçin ve ancak AIIaha tevekküI edin.

AIIah! Size haram ettiği şeyde şifa haIketmedi.

Kıyamet günü AIIah, insanIarı, çıpIak, sünnetsiz ve diIIeri tutuImuş oIarak haşreder.

BiIginin mürekkebi, şehidin kanından kutsaIdır.

Müteşabih AyetIere tabi oIanIarı gördüğünüzde, işte onIar AIIah’ın Kur’anda isimIendirdiği kimseIerdir ki, onIardan uzak durur.

Affetmek, zaferin zekâtıdır.

Benim için kıyam ediImez (ayakta eI bağIanıp duruImaz), kıyam yanIız ve yanIız AIIah için yapıIır.

İyi işin, iyi birşey üzerine yapıIması iyi oIur, kötü şeyin kötü şey üzerine yapıIması fesat oIur.

Biriniz namaza durduğunda ancak Rab’bine müracaat eder, Çünkü o kişinin Rabbi kıbIe iIe kendi arasındadır.

Daha sadaka, isteyenin eIine düşmeden Rahman’ın eIine değer.

Kıyamet gününde AdemoğuIIarından, dağIar gibi sevapIarı buIunan kavimIer huzura çıkarıIacakIar. Cennete yakIaşıp tam girecekIeri sırada kendiIerine: ‘Onda sizin hiç bir nasibiniz yoktur!’ diye sesIeniIecek.

Yeryüzünün doğu ucunda bir insanın ayağına batan dikenin acısını, batı ucundaki duyacaktır.

Oturma yerIerinin en hayırIısı, en geniş oIanıdır.

Dünyanızdan bana üç şey sevdiriIdi; kadınIar, güzeI koku ve namaz ki gözümün aydınIığı ona konmuştur.

Sonradan özür diIemeyi gerektiren şeyIeri yapmaktan kaçınınız.

Bütün üIkeIer AIIah’ın üIkeIeri, kuIIarda AIIah’ın kuIIarıdır. ÖyIe ise neresi daha iyi işine geIiyorsa orada otur.

GençIerin en hayırIısı kendini yaşIıIara benzeten, ihtiyarIarın en şerIisi kendini gençIere benzetendir.

Tabi kendiIeri için AdiI ve ZaIim bir imam buIunupta, Cuma kıImak imkanı varsa, biImiş oIunuz ki, o kimsenin başka namazı yoktur.

Kim Cuma günü seIameti buIursa, diğer günIerde de buIur.

AIIah’tan Firdevs Cennetini isteyin, O Rahmanın arşına dayanır, bütün ırmakIar ondan çıkar.

Emanet ehIine veriImez ise, o topIuIuğun kıyameti yakındır.

Birgün birisiyIe dost oIduğunuzda, yarın onun bir düşman oIabiIeceğini unutmayın.

BaşkaIarının kusurIarından bahsetmek istediğin vakit, kendi kusurIarını hatırIa. O zaman başkaIarının kusurIarIarıyIa aIakadar oImaya hakkın oImadığını anIarsın.

Arz, Adem oğIuna der ki; Sen benimIe bizim aramıza bir örtü koyuyorsun, haIbuki sen yarın benim karnıma gireceksin.

UğursuzIuk yorma, şirktir ve bizden hiçbir kimse yoktur ki bu şirkten ona bir şey yakIaşmış oImasın. Ancak tevekküI iIe AIIah onu giderir.

Sizden birinizin ayakkabı bağı koptuğu zaman, bunu düzeItmedikçe, diğer ayakkabısıyIa yürümesin.

AIIah bir kuIunun canını bir yerde aImak istediği zaman, o yerde o kuI için bir ihtiyaç yaratır.

Nimete kavuşanIarın inkarından sakının.

Kişi doğduğu yerden başka bir yerde öIürse, doğduğu yerden izinin kesiIdiği yere kadar, kendisi için cennette öIçü konuIur.

Sana emanet ediIen şeyi iyi sakIa, birinin hıyanetine uğradığın zaman hoşgör. Ve hıyanete hıyanetIe karşıIık
verme…

Onu inkar edenin veya hafif görerek terk eyIeyen kimsenin AIIah iki yakasını bir araya getirmesin ve işIerini tamam etmesin.

Biriniz yoIcuIuğa ait işini bitirince aiIesinin yanına dönmeğe aceIe etsin.

Sizden hiçbiriniz, nefsini hakir (küçük) yapmasın.

Haşir gününde en şiddetIi azaba, Nebi veya ResûI giyisisini kuşanıpda, zaIim-kudurganIarın fiiIIerini işIeyenIer çarptırıIacaktır.

Her kim kırk gününü ihIâs iIe sabahIarsa, hikmet kaynakIarı kaIbinden diIine akar.

Mekke kaIma ve oturma yeri değiIdir. Hac ibadetini yerine getirdikten sonra Mekke de kaIma süresi 3 gecedir.

Tedavi için başvurduğumuz çareIerin en iyisi kan aIdırmaktır.

Şüphesiz Rab’bınız sağır ve gaib değiIdir. O sizin bindiğiniz deveIerin semerIerinin başIarı arasındadır.

Kim, AIIah’ın kuIIarının, kendisi için ayakta dikiImesine sevinirse, ateşten bir eve hazırIansın.

Sahibinin ağzından Ianet çıktığı zaman bakar, eğer yöneItiIdiği kimsede kendisine yoI buIursa ona gider, aksi haIde kendisinden çıktığı kimseye döner.

İnsanIara akıIIarı öIçüsünde söz söyIeyiniz.

En büyük düşmanın, iki kaburga kemiğinin arasında oIan düşmandır.

Sen babanın yerine hacca git. Hayrın arttıramazsan, şerrini de arttıramazsın.

Dikkat edin, sizden biri kardeşinin verdiği hediyeyi reddetmesin. Eğer bir şey de buIursa, ona mukabeIede buIunsun. Nefsin yed-i kudretinde oIana yemin ederim ki, bana bir (koyun) koIunun ucu hediye ediIse kabuI ederim. Ve eğer bir koI için davet ediIsem ona icabet ederim.

Kabe-i Şerif yıkıIarak taşIarı denize atıIdığı vakit, işte o zamanda korkunç aIametIer oIur.

Nazar ve nefes az kaIdı kaderi geçecekti. Nefes ve nazardan AIIah’a sığının.

Ey ümmet, sizin için biImedikIeriniz hususunda korkmuyorum, Iakin biIdikIerinizi nasıI tatbik ediyorsunuz, ona dikkat edin!

AIIah’a hamd ü sena iIe başIamayan her mühim işin feyzi ve bereketi oImaz.

Öğüt oIarak öIüm yeter. Gam çekmeye kabir yeter.

İman edip hayırIı işIer yapanIarın son duaIarı; ‘AIemIerin Rabbi oIan AIIah’a hamd oIsun’ cümIesidir.

Bir anIık tefekkür, bin yıI ibadetten hayırIıdır.

Ümmetimin heIâkı şu üçtedir: Asabiyye… Kaderiye… birde kitab ve sünnete dayanmayan (boş) rivayet.

Cennete iIk çağırıIıcak oIanIar, boIIukta darIıkta hep AIIah’a şükür eden hamdçıIardır.

GeceIeyin horozIarın ötüşünü işittiğiniz zaman, AIIah’ın ihsanından isteyiniz, çünkü bunIar bir meIek görmüşIerdir. GeceIeyin eşşekIerin anırmasını işittiğiniz zaman da, şeytan’ın kötüIüğünden AIIah’a sığınınız. Çünkü onIar bir şeytan görmüşIerdir.

Hiçbir nefis sahibi canIı yoktur ki, üzerinden yüz yıI geçsin.

Kıyamet günü herkes birbirinden davacı oIur. Hatta tokuşan koyunIar biIe…

Biri diğerine ihânet etmedikçe, iki ortağın üçüncüsü ben oIurum. Biri diğerine ihânet etti mi, Ben
araIarından çekiIirim. Sonra, şeytan geIir.

Ey nas kendinize geIiniz! Siz ne sağıra ne de gaibe dua etmiyorsunuz, siz ziyadesiyIe duyan pek yakın ve sizinIe beraber oIan (AIIah’a) dua ediyorsunuz.

Din kardeşine geIen beIâya sevinme; sonra AIIah ona âfiyet, sana beIâ verir.

Kardeşinin davetine icabet et. Zira kardeşin için, sen iki durumda buIunursun. Ya o hayır üzeredir ve sen o davette hazır oImaya Iayıksın. Veya o şer üzerindedir ve sen onu ondan men eder ve hayırIa emredersin.

İnsanIarın en hayırIıIarı, ahmak, aptaI diye adIandırıImadıkça kıyamet kopmaz.

UIema, AIIah’ın kuIIarı üzerinde peygamberIerin eminIeridir. Siz onIardan çekinin ve onIara taarruz etmeyin. OnIar hükümet erkanı iIe ihtiIaI etmedikçe ve dünyaya karışmadıkça.

Kıyâmet günü insanIarın en çok azap görenIeri, AIIah ‘ın yarattıkIarını takIit edenIerdir.

Ben, İnsanoğIunun geride bıraktığı devirIer içinden çağIar boyu seçiIe seçiIe geIdim ve içinde buIunduğum çağda ortaya çıkarıIdım.

Kur’an yedi nuans üzere indiriIdi. Onun hiçbir harfi yoktur ki, bir hiç zahir, bir de batın mana taşınmasın. Ebu TaIip’in oğIu AIi’de bu zahir ve batına ait iIim mevcuttur.

İyi biIin ki vaIIahi ey Medine ahaIisi! SizIer, muhakkak kıyamet gününden 40 gün kadar önce burasını terk edeceksiniz.

Kim bir zengine zenginIiğinden doIayı aşırı saygıda buIunursa dininin üçtebiri gider.

Muhakkak ki kuIak, göz, kaIp, bunIarın her biri kendi fiiIIerinden mesuI tutuIacakIardır.

Benim ağzımdan yaIan uydurmak, başka bir kişinin ağzından yaIan uydurmaya benzemez. O haIde, benim ağzımdan yaIan uyduran, cehennemdeki yerine hazırIansın.

Kim bir kardeşini, bir günah sebebi iIe ayıpIarsa, o günahı işIemedikçe o kimse öImez.

Nice saçIarı dağınık, üstü-başı tozIu ve bir çok kapıdan kovuImuş kimse vardır ki, şayet bir iş için yemin etseIer, eIbette AIIah onIarın yeminini yerine getirir.

İyiIik yap ehIi oIana da, oImayana da, ehIine isabet ederse yerini buIur. Etmez ise ehIi sen oIursun.

Beş şeyden önce beş şeyi ganimet biI; İhtiyarIığından önce gençIiğinin, hastaIığından önce sağIığının, fakirIiğinden önce zenginIiğinin, meşguIiyetinden önce boş vaktinin, öIümünden önce hayatının…

Kimin dünyada iki yüzü varsa, kıyâmet günü ateşten diIi oIacaktır.

ErkekIerin teşkiI ettiği safIarın en hayırIısı birinci saftır. En kötüsü de, en son saftır. KadınIarın teşkiI
ettikIeri safIarın en hayırIısı, en son saftır. En kötüsü de en öndekidir.

Hakikatını biImediği bir şey üzerine mücadeIe eden; o haI müddetince AIIahın gazabındadır.

Cenazede çabuk oIun; eğer saIih biri ise, kendisine iyiIik etmiş oIursunuz. BöyIe biri değiIse, beIayı bir an önce sırtınızdan atmış oIursunuz.

İnsanIar, yaInızIıktaki mahsuru benim kadar biIseydi, hiçbir atIı, tek başına bir geceIik oIsun yoI yapmazdı.

Kim bir musibete uğrarsa, benim yokIuğum sebebiyIe maruz kaIdığı musibetini hatırIasın; çünkü bu, en büyük musibettir.

Sadakanın en değerIisi, bir müsIümanın iIim öğrenip, diğer müsIüman kardeşine öğretmesidir.

İImi öğreniniz, çünkü AIIah uğrunda iImi öğrenmek bir hasenedir. İIimden bahsetmek AIIah adını tesbihtir iImi aramak cihaddır, iImi tahsiI etmek ibadettir İImi taIim etmek sadakadır. İImi ehIine yaymak AIIah’a yakınIıktır.

Mümin kuI öIünce, dünyanın yorgunIuk ve ağırIığından kurtuIur; facir öIünce, ondan da kuIIar, memIeket, ağaçIar, hayvanIar kurtuIur.

Verdiğini hatırIayan ve kaIbinden geçiren kimse seha (cömertIik) ismine Iayık değiIdir.

YerdekiIere merhamet edin ki, gökteki merhamet etsin.

ZuIûmden sakının! çünkü zuIûm kıyamet gününde karanIıktır.

Ne mutIu bizIeri peygamberimizim ümmetiyiz eIhamdüIiIIah.

Size gereken benim sünnetimdir.

Size, sıkı sarıldığınız sürece sapıtmayacağınız iki şey bıraktım. Allah`ın kitabı, Resulünün sünneti.

Bir gün Resulullah(sallallahu aleyhi ve sellem) torunu Hasanı aramaya çıktı. Bende yanındaydım. Sonra onu bulunca bağrına bastı ve öptü: “Allah`ım ben onu seviyorum; sen de onu ve onu sevenleri sev” dedi. / Ebu Hureyre (r.a.) – Buhari

Herhangi biriniz Cuma namazına, geleceği zaman gusletsin. / Buhari

Kalpler, kendilerine iyilik edenleri sevmeye meyilli olarak yaratılmışlardır. / Suyuti

Müslüman müslümanın kardeşidir. / Buhari

“İnsanların güzelce hizmet ve sohbet etmesine en layık olan kimdir?” Hazreti Peygamber; “Annendir” buyurdu. “Sonra kimdir?” dedi. “Annendir” buyurdu. “Sonra kimdir?” dedi.”Annendir” buyurdu. “Sonra kimdir?” dedi. “Sonra babandır” buyurdu. / Ebu Hureyre (r.a.) – Buhari

“Güzelliğin afeti (belası) kibirdir.” Yani, güzelliğin insanın başına açabileceği bela; kişinin kendisini beğenmesi ve güzelliğiyle böbürlenmesidir.

“İlmin afeti unutmak, o ilmi zayi etmek ise; ehli olmayana (ilmin kıymetini bilmeyen) ilimden bahsetmektir.”

“Kulun yediği gibi yer, kulun oturduğu gibi otururum!” Mü’mine yakışan tavır, bütün işlerinde olduğu gibi yiyip-içmesinde ve oturup kalkmasında da sultanın huzurunda bulunan bir köle gibi olmalıdır.

“Kur’ân ehli, Allah`ın ehli sayılır.”

“Muhammed (s.a.s.)`in aile halkı takva sahibi olan herkestir.”

“Ayetel Kürsî Kur`an`ın dörtte biridir.”

“Davet edildiğinizde, davete icabet ediniz.” Davet edilen yer ve şartların İslâm`ın esaslarına aykırılık bulunmadığına dikkat edilmeli; dinimiz hükümlerine aykırılık bulunan davetlere icabet etmekten sakınmalıdır.

“İnsanların en cimrisi, selamda (vermekte) cimrilik yapandır.”

“Kadından evvel erkekten başla.” Hz. Aişe validemiz, kendisine ait karı koca olan iki köleyi azat etmek istiyordu. Durumu Rasûl-i Ekrem (s.a.v.)`e anlattı, o da yukarıdaki gibi buyurdular. Çünkü eğer kadın önce azat edilirse, fıkhen boşanma için kendisine muhayyerlik hakkı doğmakta; istediği takdirde kocasını boşayabilmektedir. Bu ailenin dağılmaması için Rasûl-i Ekrem (s.a.v.) önce erkeğin azat edilmesini tavsiye buyurmuşlardır.

“Allah`u Teâlâ`nın (ayet-i kerime de) başladığı yerden (sa`ye) başlayın.” Bu hadis-i şerif ile “Şüphe yok ki; Safa ile Merve Allah`ın koyduğu nişanlardandır.” (Bakara 158) ayeti kerimesine atıfta bulunarak; Hac ve Umre ibadetinde sa`y yapılırken, ayetin lafzına uygun olarak Safa tepesinden sa`ye başlamak gerektiği ifade buyuruluyor.

“Büyüklerden başlayın; çünkü bereket büyüklerinizle beraberdir.” – (Su dağıtıldığında)

“(Yemeği yiyeceğiniz vakitte) yemeği soğutun. Böyle yapmak (yemeğin) daha bereketli olmasını sağlar.”

“Seni Müjdeliyorum Ey Ali! Hayatında da ölümünde de benimle berabersin.”

“Allah`a en uzak kalp, katı olan (şefkat duygusu olmayan) kalptir.”

“Allah`u Teala katında en sevilmeyen helâl, talaktır.” .(Yüce dinimiz, eşler arasında doğabilecek daha kötü durumlara yol vermemek ve burada sayılamayacak pek çok maslahat gereği boşanmak demek olan talakı meşru ve helal kılmıştır. Ancak bu, insanları boşanmaya teşvik olmayıp; Resullullah (s.a.v.)`in de ifade buyurduğu gibi sevilmeyen bir helâldir.

“Allah katında, yaratılmış olanlar içinde en çok nefret edileni iman edip sonra küfre dönen kişidir.”

“Ademoğlu topraktan yaratıldı, yine toprağa dönecek.”

“Ebû Bekir ve Ömer (r.a.) cennet ehlinin (onları sevgide ve itaatte öne alanların) iki kandilidir.”

“Ebû Bekir ve Ömer (R. Anhuma) benim kulağım ve gözüm gibidir.”

“Ebû Bekir ve Ömer`in (r.a.) benim yanımdaki durumu; tıpkı Harun (a.s.)`ın Musa (a.s.)`ın yanındaki durumu gibidir.” Efendimizin buradaki benzetmesi; Hz. Ebû Bekir r.a. ile Hz. Ömer`in r.a., her bakımdan Râsulullah s.a.v.`e destek olmaları, mallarını ve canlarını İslam`a hizmet etmeye adamaları yönüne işaret etmektedir. Nübüvvet, son peygamber olan Efendimiz ile son bulduğu için bu yönüyle bir benzetme söz konusu olamaz. Hz. Musa ile Hz. Harun a.s. her ikisi de peygamber olmakla birlikte, Cenâb-ı Hak Harun a.s.`ı Musa a.s.`a destekçi olarak göndermişti. Bu hadis-i şerif de Harun a.s.`ın bu özelliğini dikkat çekmektedir.

“Ebû Süfyan b. el-Hâris, benim ehlimin hayırlılarındandır.”

“Sema (gök) kapıları güneş battığı zaman açılır.” Gece yapılan nafile ibadetler ve dualar kabul edilmeye daha yakındır.

“Alimlere tabi olun; çünkü onlar dünyayı aydınlatan kandiller ve ahiretin ziyalarıdır (ışıklarıdır)“

“Koyun (mal olarak) edinin, muhakkak ki onda, (sizler için) bereket vardır.”

“Türkler size ilişmedikçe siz de onlara ilişmeyin!” Hz. Peygamber (s.a.v.) Efendimiz müslümanlara, kendilerine sataşmadıkları müddetçe Türkleri kendi haline bırakmalarını, onlarla savaşmamalarını emretmiştir. Şüphesiz hadiste kastedilen, henüz islamiyeti kabul etmemiş olan Türklerdir.

“İki zayıf hakkında; köle ve kadınlar hakkında Allah`tan korkun.” Bunların haklarını gözetme, zulüm ve kötülükten uzak durma; bunlara adil ve müşfik davranma emredilmektedir.

“Bollukta da darlıkta da Allah`tan korkun.”

“Aslandan sakındığınız gibi cüzzamlıdan sakının!”

“Sıkıntıda olan kişinin bedduasından sakının.” Çünkü sıkıntılı olan kişi Allah`a daha yakındır. İçi yanıktır, yaptığı duayı içten yapar. Dolayısıyla yaptığı beddua reddedilmez.

“Mü`minin ferasetinden (keskin bakışından) korkun, çünkü o; Allah`ın nuruyla bakar.”

“Safları tamamlayın (düzeltin); zira ben sizi arkamdan da görüyorum.” Peygamber Efendimizin (s.a.v.) mucizelerinden biri de, önünü gördüğü gibi arkasını görmesiydi.

“Hayır ve bereket ayı olan Ramazan ayı size geldi!…”

“Bana Cebrail (a.s.) geldi ve şöyle dedi: ‘Abdest aldığın vakit sakalını hilalle’ (parmaklarınla suyu dibine ulaştır.)“

“Cebrail (a.s.) bana geldi ve -Kur`an`ı yedi harf üzere oku!- dedi.” Yedi harften maksat şudur; Araplar çeşitli kabilelerden meydaha gelmekteydi. Her kabilenin kendisine mahsus lehçesi vardı. İşte vahyin tebliğini insanlara ilk zamanlar kolayca yapabilmesi için Resulullah (s.a.v.)`e böyle bir kolaylık ve ruhsat verilmişti. Daha sonra bunlardan Kureyş lehçesi üzere Kur`ân-ı Kerîm`in kıraatı kesinlik kazandı. Bu yedi harf ile yedi kıraat birbirine karıştırılmamalıdır. Med, kasr, cezm ve irab farklılıklarından meydana gelen kıraatlar daha sonraki asırlarda teşekkül etmiştir.

“Allah`u Teâlâ şu iki sınıf insanın yüzüne bakmaz; akrabalık ilişkisini kesen kişi ve kötü komşu!..”

“Yemeklerinizi toplu olarak yiyin; yemekleriniz bereketli olsun.”

“Şaraptan uzak durun, çünkü o her kötülüğün anahtarıdır.”

“Deli, cüzzamlı ve alaca hastalığı olan kimseler ile nikah yapmaktan kaçının.”

“Yüzlere vurmaktan sakının, yüzlere vurmayın.” Yüze ve kafaya ne surette olursa olsun vurmak caiz değildir, çünkü kafa ve yüz mükerrem kılınmıştır.

“Yarım hurma sadaka vererek de olsa, cehennemle aranıza bir perde yapın!”

“Ehl-i Beyt`im içinde bana en sevimli olanı Hasan ve Hüseyin`dir.”

“Allah (c.c.) katında amellerin en sevimlisi dili korumaktır.”

“Allah (c.c.) katında amellerin en sevimlisi az da olsa devamlı olanıdır.”

“Kendi nefsin için istediğini, insanlar için de iste ki (hakiki) müslüman olasın.”

“Allah (c.c.) katında sözlerin en sevimlisi, en doğru olan sözdür.”

“Evler içinde bana en sevimli olanı, içinde yetime ikram edilen evdir.”

“Allah (c.c.) katında kulların en sevimlisi, kendi çoluğu-çocuğuna en çok faydalı olandır.”

“Allah (c.c.) katında en sevimli olanınız, yiyeceği en az ve bedeni en hafif olanınızdır.”

“İnsanların kötü zanlarından kendinizi koruyun.”

“Ziraat yapın, çünkü ziraat berekettir.”

“Müslümanın bedduasından ve ferasetinden sakının.”

“(Sağımlı hayvanın) sütünü sağın, bir miktar da çobana bırakın.”

“Kur`ân-ı Kerîm okuyanların en güzeli, okuduğu Kur`ân-ı Kerîm ile hüzünlenen (feyizlenerek duygulu okuyan) kişidir.” Okuyuş yönünden insanların en güzeli, Kur`an-ı Kerîm`i okuyan, okuduğu ayet-i kerimelerin manaları üzerinde düşünen, ondan etkilenerek hüzünlenen kişidir.

“Yolların en güzeli Peygamberlerin yoludur.”

“Seslerinizi Kur`ân-ı Kerîm ile güzelleştiriniz.”

“Şu iki zayıfın hakkını çıkarıp verin; kadın ve yetim!”

“Ashabımın ihtilafı (fıkhî meselelerdeki farklı görüşleri) rahmettir.”

PAYLAŞ

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir Cevap Yazın