Hazreti Ebubekir (R.A) Sözleri

Bu Sayfamızın İçeriğinde : Hz ebubekir (r.a) sözleri,Hz ebubekir (r.a) güzel sözleri, Hz ebubekir (r.a) sözleri hazır, Hz ebubekir (r.a) sözleri kısa Yer Almaktadır.

hazreti ebubekir sözleri 2AkrabaIar arasındaki düşmanIık ormana düşen ateşten farksızdır.

Dört şeyi dört yere bırakın;uyumayı kabre.rahatı sırat köprüsüne.övünmeyi mizana.arzu ve istekIeri cennete.

OIgun kimse affetmeyi borç, iyiIik etmeyi farz oIarak kabuI eder.

KomşunIa münakaşa etme; zira misafirIer gider, o kaIır.

Ne söyIediğini, kime söyIediğini ve ne zaman söyIediğini unutma.

hazreti ebubekir sözleriÖvünmeyiniz! Hem topraktan yaratıImış hem de toprağa dönünce kendisini kurtIarın yiyeceği insanın övünmesi neye yarar!

DoğruIuk emanet, yaIancıIık hıyanettir.

Kabre azıksız giren, vapursuz denize çıkmış gibidir.

KaIp katıIığı, çok yaIan ve hasetten meydana geIir.

Seni anIamaktan aciz oIduğunu anIamak, gerçekten seni anIamak demektir.

hazreti ebubekir sözleri 1Kendine kabir değiI, kendini kabre hazırIa.

Haramı terketmek, heIaIı taIep etmekten hayırIıdır.

Nefsini ısIah et ki, haIk da sana bağIanmış oIsun.

Şu dört özeIIiği taşıyan aIIah ‘in iyi kuIIarındandır: tövbe edene sevinen, günahkarın bağışIanmasını diIeyen, kötüye(ısIahı için) dua eden, iyiye yardımda buIunan.

Hz. Muhammed ‘e tapan biIsin ki o oIdu. AIIah ‘a tapan biIsin ki aIIah öImez. Hz. Muhammed ‘in öIümünden sonra müsIümanIarı teskin eden sözü.

hazreti ebubekir sözleri 4

Şayet ben aIIah’a ve resuIüne karşı geIirsem, bana itaat etmeyiniz.

Veciz konuşmanın sırrı, fuzuIi sözIeri terketmektir.

Sabredin, her şeyin başı sabırdır.

KitapIar akıIIı kişiIerin bahçeIeri, faziIetIi kişiIerin güzeI kokuIu çiçekIiğidir.

“Allah ile mahlukatından hiçbiri arasında bir nesep bağı yoktur. Allah’a yakınlık ancak O’na itaat ve emirlerine tabi olmakla mümkündür.”

hazreti ebubekir sözleri 5“Allah, kulunun amelsiz sözünden razı olmaz.”

“Çok söz, kişiyi unutkan yapar.”

“Ne söylediğini, ne zaman söylediğini ve kime söylediğini iyi düşün!”

“Hakk’ı tanıyan ariflerin kölesi ol!”

“Sana yol göstermek isteyenden hâlini gizleme! Aksi takdirde kendini aldatırsın.”

hazreti ebubekir sözleri 3“Kendini ıslah et ki, insanlar da sana karşı iyi davransınlar.”

“Dört kimse Allah’ın salih kullarındandır:
1. Tövbe eden kişiyi gördüğü zaman sevinen.
2. Günahkârların affı için Rabb’ine yalvaran.
3. Din kardeşine gıyabında dua eden.
4. Kendinden muhtaç kişiye yardım ve hizmette bulunan.”

“Benim nezdimde sizin en kuvvetliniz, hakkını alıncaya kadar zayıf olan kimsedir. En zayıfınız da ondan başkasının hakkı alınıncaya kadar güçlü kimsedir.”

“İman sadece camilerde, mal cimrilerde, silah korkaklarda, yetki zayıflarda olursa işler bozulur.”

“Akıllı kimse takva sahibi olan, akılsız da zalim olandır.”

“Allah Teâlâ Kur’an-ı Kerim’de vereceğini vaat ettiği mükâfatı azap ile birlikte zikretti ki, bu vesileyle kul ibadete rağbet etsin ve azaptan korksun.”

“Bir hayrı kaçırırsan onu yakalamaya çalış. Elde edince de onu geçmeye bak. Daha güzelini yapmaya gayret et.”

“İnsanlara iyilik etmek, kişiyi afetlerden ve belalardan muhafaza eder.”

“Şöhretten kaç ki, şeref seni takip etsin. Ölüme karşı hazırlıklı ol ki, sana hayat verilsin.”

“Hiçbir bela yoktur ki, ondan daha kötüsü olmasın.”

“Sabırda zarar; hüzün ve telaşta fayda yoktur.”

“Sabır imanın yarısı, yakin ise tamamıdır.”

“Allah’tan afiyet isteyiniz. Hiç kimseye yakinden (kati bir imandan) sonra afiyetten daha faziletli bir şey verilmemiştir.”

“Bana göre afiyette olup şükretmem, imtihan edilip sabretmemden daha makbuldür.”

“Dünya müminlerin pazarı, gece ile gündüz sermayeleri, güzel ameller ticaret malları, cennet kazançları, cehennem de zararlarıdır.”

“Hazret-i Peygamber’e salâvat getirmek günahları, suyun ateşi söndürmesinden daha çabuk yok eder. Ona (muhabbet ve ihlasla) selam göndermek pek çok köle azat etmekten daha faziletlidir. Rasulullah sallâllâhu aleyhi ve sellemi sevmek ise riyazet ve mücahededen, Allah yolunda kılıç sallamaktan daha üstündür.” (Bağdadî, Târihu Bağdâd, VII, 161)

“Allah dostları (mizaçlarına göre) üç sınıftırlar. Her üç sınıf üçer alametle bilinir:
Birinci sınıf (Hak dostları), havf (korku) hâlinde olanlardır. Bunlar:
1. Daima mütevazıdırlar.
2. Hayır, hasenatları ne kadar çok olsa da onu az görürler.
3. En küçük hatalarını bile büyük görürler. (Zira kime karşı günah işlediklerinin farkındadırlar.)
İkinci sınıf (Hak dostları), recâ (ümit) sahibi kimselerdir. Bunlar da:
1. Her hâl ve hareketlerinde insanlara fazilet ve güzellikler sergileyerek örnek olurlar.
2. Mallarını Hak yolunda sarf ederek insanların en cömertlerinden olurlar.
3. Allah’ın kullarına karşı daima hüsn-ü zan içindedirler.
Üçüncü sınıf (Hak dostları) ise aşk ve muhabbet vecdiyle Rabbi’ne ibadet edenler (arifler)dir. Bunlar da:
1. Sevdikleri şeyleri (Allah için) infak ederler.
2. Her hâl ve hareketlerinde Allah rızasını hedeflerler. Bu yüzden cahillerin kınamalarına aldırmaz, onların kaba davranışlarından rahatsız olmazlar.
3. Nefislerine ağır gelen şeyleri nefislerinin muhalefetine rağmen ifaya çalışırlar. Bütün hâl ve hareketlerinde Allah’ın emir ve nehiylerine itaat ederler.” (İbn-i Haceri’l-Askalânî, Münebbihât, s. 94-95)

PAYLAŞ

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir Cevap Yazın